Hållbarhet

Hållbarhet

Miljödesign som förhållningssätt

Våra ingenjörer eftersträvar att minimera bilens miljöpåverkan i varje steg i livscykeln, med start redan i designfasen. Det största målet är att dra ned på koldioxidutsläppen och för att nå detta har vi vidtagit flera åtgärder. Exempelvis har vi börjat med kontroll av bilens vikt, drivlinans teknologi och aerodynamik. Vi tar vårt ansvar mot den globala växthuseffekten genom att fokusera på att använda effektiva och tillförlitliga lösningar.

Framtidens tekniska lösningar

Våra ingenjörer arbetar ständigt med att finna tekniska lösningar för att göra framsteg med bilens miljöpåverkan. DS har lyckats stärka sin ställning som ett märke som tillverkar bilar med låg halt av koldioxidutsläpp genom en rad olika lösningar. Några exempel är vår Stop & Start-funktion från 2010, hybrid-lösningar från 2011 och lanseringen av bilar som inte ger något utsläpp alls.

Resurser och återvinning

Vår ekodesign-policy strävar efter att optimera användandet av naturliga resurser genom att omsorgsfullt välja materialen som används vid biltillverkningen samt sänka bränsleförbrukningen och utsläppen av koldioxid och andra föroreningar. Vi vill även minska ned på eventuell miljöpåverkan som orsakas av bilar som inte används längre genom att uppmuntra återvinning.

Exempel: Nya DS 4

En specialinsats gjordes vid skapandet av nya DS 4 för att minska bilens miljöpåverkan så mycket som möjligt. Exempelvis använde vi återvunnet och naturligt material till bilen. Nya DS 4 består av 29 % återvunnet och naturligt material, där 15 % av de 200 kg polymer består av återvunnet och naturligt material:

  • 40 % naturligt material
  • 60 % återvunnet material

Din nya DS 4 respekterar att du bryr dig om miljön och är designad för att framför allt sänka sin miljöpåverkan dels genom att använda naturligt och återvunnet material men även genom dessa åtgärder:

  • Uppmuntra att återvinna bilen när den är förbrukad
  • Kontrollera och övervaka vilka ämnen som används
  • Uppnå goda resultat med att återanvända och återvinna exempelvis dörrpanelerna

ISO 14001-certifierade fabriker

Alla våra fabriker har miljöhanteringssystem baserade på ISO 14001 som är ett internationellt erkänt miljöcertifieringssystem.

Vi började med certifieringsarbetet av våra fabriker för mer än 10 år sedan och från 2007 har samtliga blivit godkända enligt ISO 14001. Denna internationella standard grundades 1996 och skapades för att få tillverkare att kunna spåra, mäta och kontrollera dess påverkan på miljön och inkluderar även en utbildning för personalen.

Bildindustrin involverar en rad olika processer såsom gjutning, bearbetning, metallpressning, ytbehandling, målning och slutmontering. Även om dessa inte utgör ett direkt hot mot miljön så leder de till en hel del miljöpåverkan. Denna mätning är baserad på Soveso-direktivet från 1996 och är något vi strävar efter att ha under kontroll.

1) Färgbutiker: Vi har mer än halverat utsläppen som är relaterade till bilens färglösningsmedel och dess innehåll av flyktiga organiska föreningar

2) Gjutningsprocessen: Vi har lyckats minska ned rejält på dammutsläppen som uppkommer under gjutningen genom att använda avancerad teknisk utrustning (såsom plasmabrännare) och ett utvecklat kontrollsystem.

3) Vattenkonsumtionen: Ett huvudmål är att använda så lite vatten som möjligt på våra tillverkningsställen och sedan 1995 har vi lyckats halvera konsumtionen med 2,5 per bil.

4) Återvinning av produktionsbortfall: Våra fabriker har ett metallbortfall på cirka 700 000 ton, vilket återvinns i stål- och gjutningsanläggningarna. Dessutom återvinner vi 82 % av resterande bortfall inom andra områden och totalt återvinner vi 94 % av produktionens bortfall.

Hållbar utveckling i hjärtat av nätverket

Vi arbetar för tre huvudkriterier inom miljöhantering

  • Sortering, för att ta hand om och återvinna det överflöd som skapas inom nätverket genom godkända organisationer
  • Regelbundna kontroller, för att säkerställa att nätverket håller sig till nationella och europeiska bestämmelser
  • Spårbarhet, för att kunna spåra avfall och se till att det blivit återvunnet ordentligt.

 

Medvetenhet och ansvar

”GreenPact” lanserades i samband med bilmässan i Paris, 2008. Detta nya miljömässiga initiativ skapades för att hjälpa säljnätverk i Frankrike att anpassa sig till de nya regelverken och bättre hantera sin miljöpåverkan (såsom avfallshantering, kemisk lagring, möjlighet att spåra slutanvända produkter).

GreenPact använder sig av en rad olika utbildningsverktyg för att möjliggöra att organisationerna uppnår målen, får tillgång till bra kontakter inom nätverket och specialiserade organisationer exempelvis företag som kan plocka upp och behandla kylmedel.

Insamling och hantering

För mer än 15 år sedan satte vi samman en struktur för insamling och hantering av skrotbilar genom miljömässiga, ansvarstagande metoder. Insamlingen och hanteringen av avfall är i linje med hanteringsmetoderna som är satta för skrotbilar via GreenPact.

Framtiden

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar där man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänats ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt. Från att Producentansvaret föreskrivit att en uttjänt bil ska återvinnas till minst 85 % ändrades detta under 2015 till 95 %. Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem. Mer om vad som ingår i producentansvaret kan du läsa om på BilReturs hemsida.

Skrotning

Designen av varje bil har den framtida skrotningen i åtanke och strävar efter att förenkla processen. Exempelvis är bensintanken markerad längst ned för att göra det enklare att tömma tanken. Samtidigt är demonteringsprocessen för varje bildel som ska skrotas tidigt utvecklad av våra ingenjörer för att göra skrotningen smidig.