Hoppa till innehåll
Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Personuppgifts-policy

Denna policy gäller för behandling av personuppgifter som samlas in via K.W. Bruun Automotive AB:s (”K.W. Bruun”) hemsida www.dsautomobiles.se, elektronisk post, sms, telefon, våra närstående bolag (inom K.W. Bruun-koncernen), återförsäljare, våra samarbetspartners (såsom försäkringsbolag, finansieringsbolag och leasingbolag) och från tredje part.

 

Din personliga integritet är viktig för oss och därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och att efterleva tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och praxis som gäller på området, däribland Dataskyddsförordningen (”GDPR”) (EU 2016/679).

 

För att du ska känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter och för att vi ska leva upp till vår informationsskyldighet enligt Dataskyddsförordningen berättar vi i denna integritetspolicy.

 

• Vad som utgör en personuppgift respektive en behandling av personuppgifter
• Vem som bär ansvaret för insamlade personuppgifter
• Vilka personuppgifter vi hanterar, ändamålet för våra behandlingar, vår lagliga grund samt lagringstider
• Vilka som kan komma att ta del av dina personuppgifter
• Var vi behandlar dina personuppgifter
• Dina rättigheter som registrerad
• Hur vi hanterar Cookies
• Hur vi skyddar dina personuppgifter
• Hur du kommer i kontakt med oss

1. Vad som utgör en personuppgift respektive en behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan avslöja identiteten på en fysisk person som är i livet. T.ex. kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

 

Även registreringsnummer och chassinummer (VIN-nummer) för fordon räknas som personuppgifter då de kan användas till att identifiera fysisk person.

 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

2. Vem som bär ansvaret för insamlade personuppgifter

K.W. Bruun Automotive AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi hanterar som rör dig. Detta hindrar dock inte att andra organisationer, t.ex. återförsäljare och verkstad, banker och kreditinstitut etc. som även de hanterar motsvarande uppgifter om dig kan ha ett självständigt personuppgiftsansvar.

 

(Se mer om vilka som kan ta del av dina personuppgifter i avsnitt 4 nedan)

 

3. Vilka personuppgifter vi hanterar, ändamålet för våra behandlingar, vår lagliga grund samt lagringstider

I egenskap av distributör/importör samt märkesrepresentant behandlar vi personuppgifter som rör dig från ett flertal källor:

• Uppgifter som du lämnat till återförsäljare/verkstad
• Uppgifter som du lämnat direkt till oss vid kontakt via t.ex. hemsida/formulär
• Uppgifter som vi samlat in från externa källor t.ex. Tranportstyrelsens Vägtrafikregister

Nedan ger vi dig en översikt över de behandlingar av personuppgifter vi kan komma att genomföra, för vilka ändamål vi genomför behandlingarna samt på vilken laglig grund vår behandling vilar.

4. Vilka som kan komma att ta del av dina personuppgifter

Vi har i egenskap av märkesrepresentant samt distributör/importör ett nära avtalsförhållande med våra Auktoriserade Återförsäljare. Det innebär att personuppgifter normalt delas mellan återförsäljare/verkstad och oss. I vissa fall har du lämnat dina personuppgifter direkt till återförsäljaren/verkstaden som sedan delar data med oss, och i andra fall har vi själva samlat in data från externa källor t.ex. Transportstyrelsen.

 

Hanteringen av dina personuppgifter mellan oss och återförsäljare/verkstad regleras i vårt avtal med återförsäljare/verkstad och görs alltid i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

 

Inom ramen för vårt avtalsförhållande med återförsäljare/verkstad använder vi ett antal externa s.k. personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på våra vägnar och enligt våra uttryckliga instruktioner. Dessa omfattar externa leverantörer av tjänster för hantering av ärenden nödvändiga för uppfyllandet av ditt avtal med återförsäljare/verkstad t.ex.:

 

• Distributörer/lagerhållare av reservdelar
• Leverantör av tjänster rörande beställning av nycklar och koddosor
• Leverantör av system för reservdelssökning
• Utskick/marknadsföringspartners

 

Samtliga personuppgiftsbiträden har en avtalsrelation direkt med oss eller med återförsäljare/verkstad som säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning.

 

Dina personuppgifter kan även komma att delas med företag/organisationer som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att de är självständigt personuppgiftsansvariga innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget/organisationen ska behandlas. Sådana företag/organisationer omfattar:

 

• Banker och andra kreditinstitut, avseende finansieringstjänster
• Försäkringsbolag, avseende försäkringstjänster
• Myndigheter, avseende våra lagstadgade rapporteringsskyldigheter

 

När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets/organisationens integritetspolicy.

5. Var vi behandlar dina personuppgifter

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter i möjligaste mån ska behandlas inom EU/EES. Då K.W. Bruun samarbetar med aktörer som är verksamma utanför EU/EES kan vi dock i vissa fall vara tvungna att överföra dina uppgifter utanför EU/EES.. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån är densamma som inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet i fråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder.

 

Exempel på lämpliga skyddsåtgärder är godkänd uppförandekod i mottagarlandet, standardavtalsklausuler eller bindande företagsinterna regler.

6. Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

 

Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

 

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

 

Rätt till rättelse

 

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

 

Rätt till radering

 

Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall:

 

• Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse.

• Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

• Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt.

 

Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Vi behöver t.ex. hantera vissa uppgifter om dig för att kunna administrera våra lagstadgade skyldigheter kopplade till garantier, återkallelser etc. Vi har också skyldighet att hantera vissa uppgifter med stöd i bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning samt konsumenträttslagstiftning. Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 

Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi i stället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

 

Rätt till begränsning 

 

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära en begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

 

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade.

 

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling 

 

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

 

• Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

 

• Direktmarknadsföring: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

 

Rätt till dataportabilitet

 

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad. Tänk på att denna rätt kan vara begränsad med tanke på uppgifternas karaktär och omfattning.

7. Hur vi hanterar Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. På www.dsautomobiles.se använder vi följande cookies:

 

1) Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).

 

2) Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).

 

3) Förstapartscookies (cookies som sätts av webbplatsen du besöker).

 

4) Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.).

 

5) Liknande tekniker (tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies).

 

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

 

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, pts.se.

8. Hur vi skyddar dina personuppgifter
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.
9. Hur du kommer i kontakt med oss

Om du vill komma i kontakt med oss i frågor rörande hantering av personuppgifter ska du i första hand vända dig till gdpr@kwbruun.se eller:

 

Postalt:
K.W. Bruun Automotive AB
Hyllie Boulevard 17, 215 32 Malmö

(Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2021-05-20. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.)